Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. J. Przybosia
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 > RODO

RODO

  Drukuj
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. J.Przybosia w Warszawie, z siedzibą przy ul.Białobrzeskiej 27, 02-340 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora – p. Renatę Wrotniak.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

 3. Administrator wyznaczył Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

 1. Odbiorcami danych osobowych są:

  - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich       
    obowiązków służbowych,


  Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli
    taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


  podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
    przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 3. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:

  w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z
    zasadami archiwizacji.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.


Inspektor Ochrony Danych: Justyna Brejwo iod@dbfo-ochota.waw.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Ewa Nagadowska nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl

 
 
Wprowadził Orłowska Maria 25-05-2022
Aktualizujący Orłowska Maria 25-05-2022
Zatwierdzający Wrotniak Renata 03-08-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-08-2022
Liczba odwiedzin: 66