RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. J.Przybosia w Warszawie, z siedzibą przy ul.Białobrzeskiej 27, 02-340 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora – p. Renatę Wrotniak.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Administrator wyznaczył Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.
Odbiorcami danych osobowych są:
- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich       
  obowiązków służbowych,

- Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli
  taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
  przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:
- w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z
  zasadami archiwizacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
Inspektor Ochrony Danych: Justyna Brejwo iod@dbfo-ochota.waw.pl
Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Ewa Nagadowska nagadowska@dbfo-ochota.waw.plStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna
RODO
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie

Wersja standardowa